Algemene voorwaarden Bas Boogaerdt Coaching.​

Laatste update 28 oktober 2020.

Deze voorwaarden worden gehanteerd door BB E-Commerce B.V. (hierna: “BBE”) en zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Meppel onder nummer 78451795.

 

1 Definities

1.1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.2. BBE: De exploitant van het Platform ‘Bas Boogaerdt Coaching’.

1.3. Gebruiker: De natuurlijke persoon al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf die het platform bezoekt, gebruikt en/of content bekijkt.

1.4. Dienst: BBE biedt Gebruikers de mogelijkheid tot het volgen van diverse trainingstrajecten op gebied van E-commerce, waaronder dropshipping en online-marketing.

1.5. Coaching sessie(s): Het volgen en ontvangen van coaching via videoverbinding, via telefoon en in bijzondere gevallen ook in persoon.

1.6. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.7. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

1.8. Overeenkomst: De overeenkomst voor bepaalde tijd tussen BBE en Gebruiker die Gebruiker recht geeft op het volgen van trainingen in de vorm van een coaching traject.

1.9. Aanbod: Iedere Aanbieding aan Gebruiker tot het verrichten van diensten door BBE.

1.10. Platform: De website https://coaching.basboogaerdt.nl/. 

 

2 Toepassing

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van BBE en iedere Overeenkomst tussen BBE en Gebruiker, alsmede op ieder gebruik van het Platform door een Gebruiker.

2.2. Voordat een Gebruiker gebruik kan maken van het Platform krijgt Gebruiker de beschikking over deze voorwaarden. Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij toegang krijgt.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.4. Door de aanmelding op het Platform stemt de Gebruiker in dat BBE door middel van berichtgeving (waaronder maar niet beperkt tot elektronische communicatie) communiceert over diverse (betaalde) diensten, en dat bepaalde informatie wordt doorgegeven aan BBE. Indien en voor zover sprake is van marketingcommunicatie, heeft de Gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

2.5. Een Gebruiker kan deelnemen aan coaching trajecten indien de Gebruiker tenminste 18 jaar oud is. Indien de Gebruiker tussen de 13 en 18 jaar oud is, dient de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming te hebben van een ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger. Personen die jonger zijn dan deze leeftijd mogen geen gebruik maken van de Diensten van BBE.

 

3 Toegang 

3.1. BBE biedt enkel en alleen coaching trajecten aan. BBE heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van dropshipping door de Gebruiker.

3.2. BBE spant zich in het Platform ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

3.3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BBE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoerig van de diverse trainingstrajecten tijdig worden verstrekt aan BBE.

3.4. BBE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat BBE is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook niet wanneer deze onjuistheid of onvolledigheid vooraf of achteraf bij BBE bekend was.

 

4 Gebruik 

4.1. Gebruiker verkrijgt het recht tot het volgens van het gekozen trainingstraject nadat Gebruiker op het Platform zijn gegevens heeft achtergelaten en de betaling heeft verricht.

4.2. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker te allen tijde BBE hierover informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van het Platform. Gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid tot het up-to-date te houden van zijn gegevens.

4.3. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van het Platform van BBE, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

4.4. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het Platform. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van het Platform. Gebruiker dient zich te onthouden van:

  • Het publiceren en verspreiden van gegevens via het Platform van BBE, die in strijd zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend of pornografisch. Tevens informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt of schade kan toebrengen.
  • Het opstarten, al dan niet via het Platform zelf, van processen (of programma's) waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit BBE of derden hindert of schade toebrengt.

4.5. Ingeval van (mogelijke) strafbaar handelen door Gebruiker zal BBE hiervan altijd aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. 

4.6. BBE komt het recht toe Gebruiker de toegang tot het Platform te ontzeggen en/of het gebruik van het Platform te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande Gebruiker en/of mogelijke strafbare feiten.

4.7. BBE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid van de coaches, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van het Platform in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor het Platform is bedoeld.

 

Opschorting

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van BBE of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is BBE gerechtigd om het coaching traject van Gebruiker per direct te beëindigen. In zo’n geval kan Gebruiker geen gebruik meer maken van de dienst van BBE. In geen geval is BBE aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) opzeggen van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens. 

 

Coaching 

De inhoud van de coaching trajecten die BBE aanbiedt is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Gebruiker. Er worden geen garanties gegeven over mogelijk te behalen resultaten. Gebruiker dient zich volledig in te zetten.

 

5 Verplichtingen 

5.1. Gebruiker vrijwaart BBE vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van het Platform voor alle schade als gevolg van in artikel 4 genoemde situaties. BBE is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt ten gevolge van zijn handelingen in strijd met bovenstaande.

5.2. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door BBE aan Gebruiker. 

5.3. Gebruiker dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van het Platform schade wordt toegebracht. Indien Gebruiker zich op enige manier niet houdt aan de hiervoor gesteld eisen en hiervoor gewaarschuwd is, heeft BBE het recht om Gebruiker permanent de toegang tot de coaching sessies te ontzeggen, zonder enige vergoeding van schade en/of restitutie.

5.4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

5.5. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van BBE, alsmede op de goede naam van BBE. 

5.6. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op het Platform plaatst dan wel laat plaatsen. BBE is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Gebruiker. Gebruiker geeft BBE uitdrukkelijk toestemming om zijn gegevens te delen met derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en een derde.

5.7. Gebruiker begrijpt dat hij zelf nadere kosten moet maken voor het opzetten van een eigen E-commerce onderneming. Deze kosten zijn niet inbegrepen in het bedrag dat Gebruiker verschuldigd is aan BBE. Gebruiker dient in elk geval nadere kosten te maken voor het gebruiken van bepaalde applicaties, softwareprogrammatuur, het openen van bankrekeningen, het laten opstellen van juridische documenten, het inschrijven bij de kamer van koophandels alsmede andere kosten die redelijkerwijs te verwachten zijn bij het starten van een (nieuwe) onderneming. 

 

6 Beschikbaarheid 

6.1. BBE streeft ernaar om zich in te spannen om de coaching sessies zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van het team van Coaches. BBE is gerechtigd in geval van overmacht de geplande coaching sessie te verplaatsen. Er zal in een dergelijk geval direct een nieuwe datum gecommuniceerd worden. BBE is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de coachingstrajecten te kunnen waarborgen.

 

7 Totstandkoming Overeenkomst

7.1. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door BBE aan Gebruiker.

7.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Aanbod heeft aanvaard door online het door hem gekozen abonnement te betalen.

7.3. Indien Gebruiker het Aanbod heeft aanvaard door een (online) betaling te verrichten, zal BBE het gekozen coaching traject van Gebruiker bevestigen. Elk aanbod is slechts geldig conform de in het aanbod vermelde termijn en voorwaarden, daarna kan BBE niet meer aan een Aanbod gehouden worden. Een aanbod vervalt ook indien de aangeboden dienst niet meer beschikbaar is. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat is komen te vervallen.

7.4. BBE is niet gehouden aan een Aanbod indien Gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Gebruiker geen rechten ontlenen.

7.5. Gebruiker verkrijgt direct nadat hij de ontvangstbevestiging van BBE heeft ontvangen op het door hem opgegeven e-mailadres toegang tot de online agenda. Annulering van een reeds overeengekomen abonnement kan slechts kosteloos indien de Gebruiker nog geen coaching heeft ingepland en binnen 6 werkdagen na de ontvangstbevestiging een beëindigingsverzoek stuurt aan het opgegeven e-mailadres.

7.6. De Gebruiker in de uitoefening van beroep en bedrijf kan een reeds aangegane overeenkomst niet kosteloos annuleren.

 

8 Abonnementsvoorwaarden

8.1. Het abonnement word voor een bepaald aantal trainingen aangegaan. 

8.2. Opzeggingen dienen per e-mail aan coaching@basboogaerdt.nl gestuurd te worden onder vermelding van de naam en contactgegevens van de Gebruiker, alsmede de reden van opzegging. 

8.3. BBE kan de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding of restitutie, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan de Gebruiker, ontbinden ingeval:

  1. Gebruiker in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeerd;
  2. Gebruiker naar het uitsluitende oordeel van BBE ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert;
  3. Gebruiker het platform gebruikt in strijd met de geldende wet- en regelgeving of anderszins naar het oordeel van BBE als ongewenst wordt aangemerkt.

8.4. De Gebruiker is niet gerechtigd om het abonnement te bevriezen of tijdelijk te deactiveren. 

8.5. Elke Gebruiker dient uitdrukkelijk de gedragsregels te volgen. 

 

9 Garanties

9.1. Indien de Gebruiker niet tevreden is over het door hem behaalde resultaat, kan de Gebruiker tot 5 werkdagen na afloop van coaching sessies, een klacht indienen. In deze klacht dient de Gebruiker gemotiveerd en met overlegging van bewijs aantonen dat hij geen enkel resultaat heeft behaald. Onder geen enkel resultaat wordt verstaan: de Gebruiker heeft geen enkele sale gedaan en hij heeft geen omzet (€ 0,- euro ) omzet behaald gedurende, én 14 dagen na afloop van, coaching periode.

9.2. Een eventuele teruggave van het gelden wordt slechts terugbetaald indien de Gebruiker uitdrukkelijk aan al de hiernavolgende voorwaarden heeft voldaan. BBE dient op eerste verzoek toegang te krijgen tot de door haar opgevraagde gegevens bij de Gebruiker. Indien de Gebruiker weigert toegang te geven, of niet binnen de uiterlijke termijn van 7 werkdagen toegang verschaft of de opgevraagde gegevens verstrekt, vervalt voor Gebruiker het recht op teruggave van gelden.

9.3. Indien BBE toegang heeft gekregen tot gevraagde gegevens, dient (volledig) aan de hiernavolgende eisen te zijn voldaan:

- De Gebruiker heeft zich gehouden aan wat Gebruiker is geleerd tijdens de coaching sessies tevens blijkt uit bewijsstukken blijkt dat deze content door de Gebruiker op de juiste wijze is toegepast.

- De Gebruiker heeft minimaal 2 coaching sessies gevolgd.

- De Gebruiker heeft meerdere producten getest en daarbij minimaal 200 euro besteedt aan marketingactiviteiten (facebookadvertenties).

9.4. Indien de klacht onvoldoende gemotiveerd is, of er naar het uitsluitende oordeel van BBE geen redelijke grond voor de klacht bestaat, ontvangt de Gebruiker geen geld terug. Is er naar het uitsluitende oordeel van BBE wel een gegronde klacht, ontvangt de Gebruiker binnen 10 dagen het reeds betaalde geldbedrag terug. BBE heeft te allen tijde het recht om deze garantie te wijzigen, beperken en te stoppen.

9.5. In geen geval worden er door BBE resultaten beloofd, toegezegd of gegarandeerd. Elke Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de informatie en tips & tricks uit de coachingsessies en het eventueel te behalen resultaat.

 

10 Betalingsvoorwaarden

10.1. Door betaling van het coaching pakket gaat Gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden alsmede het incassobeleid van BBE. Kosten voor de coaching trajecten worden op basis van vooruitbetaling afgerekend tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk, overeengekomen met BBE.

10.2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Gebruiker, is BBE gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

10.3. Het is Gebruiker niet toegestaan reeds geïncasseerde kosten voor de coaching trajecten, zonder overleg met BBE,  te storneren. Gebeurt dit wel, is Gebruiker in verzuim.

10.4. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door BBE gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Gebruiker in verzuim. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door BBE gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Gebruiker eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen alvorens zij in verzuim raakt. Voorgenoemde aanmaning bevat tevens een opgave van de buitengerechtelijke kosten en verdere gevolgen van het intreden van het verzuim indien zij niet binnen 14 dagen alsnog aan haar verplichting(en) voldoet. Voor de zakelijke Gebruiker geldt dat deze Gebruiker na afloop van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim is en geen nadere ingebrekestelling zal ontvangen.

10.5. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal BBE zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

10.6. Indien BBE meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

10.7. BBE heeft het recht om Gebruikers te weigeren mocht blijken dat zij onvoldoende kredietwaardig zijn.

 

11 Risico 

BBE is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Gebruiker online plaatst dan wel laat plaatsen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.

 

12 Overmacht

12.1. BBE is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan hij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) natuurrampen, (vii) pandemieën, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van BBE en (xi) overige situaties die naar het oordeel van BBE buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

12.3. BBE heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BBE zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

13 Aansprakelijkheid 

13.1. BBE biedt uitsluitend coaching sessies aan waarvan Gebruikers gebruik kunnen maken. 

13.2. BBE is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie verkregen in de coaching sessies, video’s of via gelinkte websites. BBE streeft ernaar de informatie in) het Platform zoveel mogelijk up-to-date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van het Platform.

13.3. BBE is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en renteschade. 

13.4. De aangeboden diensten van BBE zijn op geen enkele manier te zien als juridisch advies.

13.5. BBE geeft geen garanties over eventuele te behalen resultaten en is niet aansprakelijk voor geen, verminderde of tegenvallende resultaten door Gebruiker.

13.6. BBE staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens BBE verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

13.7. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van BBE vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij BBE. Elke vordering tot schadevergoeding jegens BBE dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

 

14 Schorsing

14.1. BBE is bevoegd de deelname aan coaching sessies te schorsen, indien Gebruiker zijn/haar verplichtingen daarvoor niet of niet volledig nakomt. BBE is bevoegd de toegang tot de coaching sessies aan Gebruiker te ontzeggen, indien Gebruiker in strijd met de gebruikersvoorwaarden handelt.

14.2. BBE behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Gebruiker in de gevallen als in artikel 4 van deze Overeenkomst benoemd en BBE hierdoor schade heeft opgelopen.

 

15 Vrijwaring

15.1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan BBE verstrekt in het kader van de Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan BBE zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

15.2. Gebruiker vrijwaart BBE van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

15.3. Gebruiker vrijwaart BBE voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Gebruiker, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Gebruiker jegens derde(n).

15.4. Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan BBE verstrekt, garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 16 Privacy

16.1. BBE gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker.

16.2. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van BBE. BBE zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk.

16.3. Indien BBE op grond van de aard van de aangeboden Diensten dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten niet onredelijk is. BBE kan niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zijn de door BBE getroffen beveiliging te breken.

16.4. Bij het aangaan van de overeenkomst geeft Gebruiker expliciet aan BBE om gedeelde resultaten van Gebruiker op haar website te publiceren ten behoeve van reclame- en/of promotiedoeleinden.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

17.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten binnen en op de diensten van BBE en het Platform, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën, adviezen en dergelijke met betrekking tot het Platform berusten uitsluitend bij BBE en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

17.2. Het is Gebruiker verboden om informatie verstrekt door, en gepubliceerd op het platform van, BBE in het kader van de uitvoering van het coaching traject, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen in de ruimste zin des woords of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van BBE.

17.3. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van materialen.

17.4. Elke Gebruiker behoudt het eigendom, de verantwoordelijkheid voor en/of andere toepasselijke rechten op door Gebruiker gecreëerde content.

17.5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten voordoet.

 

Artikel 18 Klachten

18.1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten door BBE worden aangeboden, of anderszins klachten heeft over de Overeenkomst, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via coaching@basboogaerdt.nl.

18.2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil BBE de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

18.3. BBE zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

18.4. Partijen zullen ernaar streven om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

19.1. Op elke Overeenkomst tussen BBE en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

19.2. BBE heeft het recht deze gebruikersvoorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via het Platform inzien. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met een gewijzigde versie, wordt het coaching traject onmiddellijk gestaakt per de datum van ingang van de gewijzigde voorwaarden.

19.3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen BBE en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Noord-Nederland te Meppel tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

© Copyrights by Basboogaerdt.nl - Alle rechten voorbehouden.

BB E-commerce B.V. | KvK: 784517950000 | Herengracht 449A, 1017 BR Amsterdam | coaching@basboogaerdt.nl